برچسب: Computer Networks – Andrew S. Tanenbaum

مرجع اصلی درس شبکه های کامپیوتری

نوشته اندرس تانن باوم ترجمه دکتر پدرام
این بار برای شما یکی از منابع اصلی درس شبکه های کامپیوتری رو آماده دانلود نموده ایم. کتاب در 816 صفحه می باشد و ترجمه آن توسط دکتر پدرام صورت گرفته است.

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری تنن بام با … ادامه مطلب