آرشیو: ecg (Portfolio Related Tag)

سیگنال الکتریکی ایجاد شده توسط فعالیت قلبی را ECG می گویند. این سیگنال دارای مشخصات خاصی است که از طریق این مشخصات می توان بیماری های قلبی را تشخیص داد. از جمله این مشخصات می توان … ادامه مطلب