تولید دستگاه های خودتغذیه و نوید نسل جدیدی از الکترونیک