جزوه معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار دانشگاه امیرکبیر